В потока на екотуризма

Източник на живот

Древно предание твърди, че Нестос, син на Океан и Тетида, е бил роден заедно с хилядите си братя реки и нимфи. Той, като всеки митичен бог и като всяка голяма река, е способен да сменя своя облик и настроение. В един момент той е ведър и спокоен, а в следващия, възбудено препуска към ново приключение. Според Херодот, реката е определяла северната граница на биогеографски район, населен с диви животни. В днешно време реката е дом за над 400 животински вида, които намират прехрана и защита на влажна зона с площ 550 000 декара, състояща се от лагуни, влажни ливади, тръстикови масиви и крайречни гори, отличаващи се с красотата си и екологичното си значение.

Международно значение

Заради голямата си екологична ценност, районът е защитен с шест основни директиви и конвенции, една от които е Рамсарската конвенция за влажните зони. Долината на река Нестос е част от мрежата Натура 2000 и признат национален парк на Източна Македония и Тракия. В Рамсарската конвенция са включени 219 300 декара площ, която включва 19 различни вида местообитания с редки или уникални характеристики. Неповторимо природно богатство представлява голямото разнообразие от животински видове, обитаващи в района на реката и защитени от Бернската и Бонската конвенции.

Удоволствие от организирания отдих

Ако вземете за изходна точка „Ботарго“, Вие ще можете лесно да стигнете до всяко великолепно кътче в района и да го разгледате. Няма да сте сами в това начинание. В Керамоти посетите Информационния център на делтата на Нестос, който разполага с информационни материали за структурата и функционирането на влажната зона, а също така с множество материали за аудио-визуална презентация. Нещо повече, в района на Неа Кария, само на 5 км от Керамоти, се намира Центърът за прием на посетители в крайречната гора на Нестос, който предлага на гостите си възможност по организиран начин да изследват флората и фауната на района, като се придвижват по специално прокараните туристически пътеки.